Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2012

5684 e002
Reposted fromjustadream justadream viaallabout allabout

December 30 2011

z kibordu wystają przewody.
— Stuhr Młodszy
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...
Reposted fromfairyland fairyland viamerisse merisse
Pragnienie bycia kimś innym, to marnowanie osoby, którą się jest.
Reposted fromaccidientte accidientte viamerisse merisse
Nie nazywaj moich marzeń szaleństwem, jeśli sam oprócz szarej rzeczywistości nie masz nic więcej.
Reposted frommefir mefir viamerisse merisse
Życie bez muzyki jest błędem.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromautodestrukcja autodestrukcja viamerisse merisse

December 27 2011

Mój pierwszy wiersz?
Byłem dzieckiem, gdy zapytałem: - dlaczego jabłko ma tylko głowę?
— Tomasz Jastrun
Reposted bymerissekhs

August 15 2011

2372 f65c
Reposted fromsaku saku viabialasmierc bialasmierc
9874 0f79 500
Reposted frompsychobabble psychobabble viabialasmierc bialasmierc
5686 2692
Reposted fromzuuu zuuu viabialasmierc bialasmierc
9631 3e60 500
Mazury, Poland
Reposted fromidylla idylla viabialasmierc bialasmierc

July 20 2011

1467 9f7a
Reposted fromhydrocodone hydrocodone vianinguna ninguna
7522 fcec 500
Reposted fromhighhopes highhopes viacomics comics
7624 9516
Reposted fromhighhopes highhopes viacomics comics
0318 a288
2057 bbcc
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianinguna ninguna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl